Świetlica Terapeutyczna i Świetlica Środowiskowa dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej powołane w celu wsparcia rodziny i obejmujące opiekę w placówce wsparcia dziennego.
W  swoim działaniu koncentrują się na:

  • opiece i wychowaniu,
  • pomocy w nauce, organizowaniu zajęć korekcyjnych,
  • organizowaniu czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych
  • organizowaniu zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych,
  • pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

Czynna jest od poniedziałku do piątku przez 4 godziny popołudniowe dziennie.

Najważniejsze cele świetlicy realizowane są poprzez:

  • zapewnienie prawidłowej, zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie pozalekcyjnym,
  • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, odrabiania zadań, wyrównywania braków dydaktycznych,
  • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym,
  • specjalistyczne wsparcie w przeżywanych kryzysach emocjonalnych (terapia pedagogiczna),

Opieka nad dziećmi z rodzin wymagających wsparcia i pomocy ze strony gminy realizowana jest w dwóch świetlicach: terapeutycznej i środowiskowej.

Świetlica środowiskowa

Pierwsza z nich swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dzieci, które wymagają wsparcia w postaci grupowych zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych oraz indywidualnej pomocy psychologicznej. Pracuje z nimi wychowawca, terapeuta i psycholog. Osoby te oprócz standardowych działań realizowanych na każdych zajęciach (pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia w kręgu, terapia grupowa, zajęcia rekreacyjno – sportowe, artystyczne itp.) udzielają swoim podopiecznym pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opierając się przeprowadzonych obserwacjach, analizach zachowań dziecka.

Świetlica terapeutyczna

Druga świetlica skupia wszystkie dzieci ze szkół podstawowych gminy Chrzanów, które chcą uczestniczyć w organizowanych dla nich zajęciach.
Pod opieką wychowawców podopieczni maja możliwość w ciekawy sposób spędzić czas wolny, odrobić zadanie domowe, rozwijać swoje zdolności
i zainteresowania. Różnorodność organizowanych zajęć ( m.in. plastyczne, sportowo-rekreacyjne, taneczne, turystyczne, kulinarne, integracyjne) pozwala
na znalezienie przez każde z dzieci najodpowiedniejszej formy zabawy, które dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu prowadzących zajęcia uczą także wychowanków zachowań prospołecznych i prorodzinnych, eliminują przejawy agresji i wskazują alternatywne do patologicznych sposoby spędzania wolnego czasu.

Obydwie świetlice pracują w każdy dzień roboczy od 1400 do 1800, a w czasie ferii, wakacji od 900 do 1300.

Wszystkie dzieci mieszkające poza osiedlem Kolonia Stella są dowożone na zajęcia i  odwożone po ich zakończeniu pod opieka wykwalifikowanego opiekuna zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oprócz zajęć świetlicowych i terapeutycznych wszyscy wychowankowie uczestniczą w realizacji programu profilaktycznego mającego na celu zapobieganie patologii i uzależnieniom. Podejmowane w tym zakresie działania są w ścisłej korelacji i współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie.

Kontakt

CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH UL. KOLONIA STELLA 11
Tel. 326235260 wew. 25.

Do świetlicy środowiskowej i terapeutycznej przyjmowane są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Zainteresowani rodzice/opiekunowie powinni wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka i złożyć go w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wybrać formę, w jakiej dziecko będzie przychodzić/przyjeżdżać na zajęcia. Konieczne jest także wypełnienie karty kwalifikacyjnej, oświadczenia,  zaakceptowanie kontraktu pobytu dziecka na zajęciach.

Do pobrania:

Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do świetlicy